Download
 
ฝ่ายวิชาการ   วันที่อัพโหลด
 • โครงการสอน Course syllabus 2560

 • แบบฟอร์ม การส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

 • รูปแบบเเผนการสอน 2558

 
 
 
 
 
 
2017-05-17
 
2015-09-08
 
2015-09-08
 
 
 • แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ภาคเรียนทีี่ 1/2558 ตามหลักค่านิยมคนไทย 12 ประการ

 

 • นโยบายบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4 มิติ
 
 
 
2011-06-29
 
2015-05-21
 DOWNLOAD  
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
 • แบบสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

DOWNLOAD 2018-07-02
 • แบบเขียนโครงการ
DOWNLOAD 2011-06-29 
 • แบบเขียน SAR รายบุคคล
DOWNLOAD  2011-06-29
 •  แบบประมาณการวัสดุสำนักงาน  ประจำปีงบประมาณ 2554
 DOWNLOAD 2011-09-12 
 • แบบเขียน SAR 57
 DOWNLOAD  07/03/2557
     
ฝ่ายบริหารทรัพยากร    
 •  แบบรายงานการอบรมประชุมสัมมนาภายในประเทศ
DOWNLOAD  2012-11-20 
 • สมุดบันทึก ผลงานและคุณงานความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
DOWNLOAD 2013-08-18
 •  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูจ้างสอน
DOWNLOAD 2013-08-18
     
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา    
 • ใบสมัครการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะกรุงเก่าเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559
 DOWNLOAD  2016-20-06
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software