วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

8 พ.ย. 2555

ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

 

ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/รายการที่ปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
๑๙ ต.ค.  ๕๕
ปฐมนิเทศ
ผู้กำกับทุกท่าน
๒๖ ต.ค.  ๕๕
โครงการ/เพลงลูกเสือ
ครูวิจิตรา    ใยขาว
๒ พ.ย. ๕๕
การบริการ/นันทนาการ
ครูสมศักดิ์   พิทักษ์
๙ พ.ย. ๕๕ วิชาสูทกรรม(การทำอาหาร) ว่าที่ร.ต. นาท  สมานหมู่
๑๖ พ.ย. ๕๕ วิชาสังคมสงเคราะห์ ครูสุรพล  เจตตกร
๒๓ พ.ย. ๕๕ ถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๖ ผู้กำกับทุกท่าน
๓๐ พ.ย. ๕๕ เตรียมการอยู่ค่ายพักแรม ผู้กำกับทุกท่าน
๗ ธ.ค. ๕๕ อยู่ค่ายพักแรม ประจำปี ๒๕๕๕ ตามคำสั่ง
๑๔ ธ.ค. ๕๕ กิจกรรมจิตอาสา ผู้กำกับทุกท่าน
๒๑  ธ.ค. ๕๕ วิชาศิลปประยุกต์ ครูวุฒิไกร  พงษ์แตง
๒๘ ธ.ค. ๕๕ กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ผู้กำกับทุกท่าน
๔ ม.ค. ๕๕ วิชาการผจญภัย ว่าที่ร.ต. สุรินทร์   ใยขาว
๑๑ ม.ค. ๕๕ วิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติ ครูอริยวัฒ เฉลิมกิจ
๑๘ ม.ค. ๕๕ วิชาบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
๒๕ ม.ค. ๕๕ วิชาเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร ว่าที่ร.ต.สุรินทร์   ใยขาว
๑ ก.พ. ๕๕ วิชาบับรถยนต์ ครูนิรุต  เกิดวิเชียร
๘ ก.พ. ๕๕ กิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย ผู้กำกับทุกท่าน
๑๕ ก.พ. ๕๕ ประกาศผลกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๒ ผู้กำกับทุกท่าน
 
หมายเหตุ   กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software