วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

19 ก.ค. 2556

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพเสนา  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ของวิทยาลัยการอาชีพเสนา  ได้เตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากคณะกรรมการประเมินภายนอกในการใช้คำแนะนำการจัดเรียงเอกสารที่มีอยู่ให้ตรงตามระบบ  PDCA  และในการนี้วิทยาลัยการอาชีพเสนา  ใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกทุกท่าน  ที่ให้การชี้แนะแนวทางและข้อคิดในการดำเนินงานไว้  ณ  ที่นี้

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software