วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

20 มี.ค. 2555

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.(ปกติ)

 

 

 

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. (ปกติ) ประจำปีการศึกษา 2555
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ที่

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดของการดำเนินงาน

1

-รอบที่  1  ระหว่างวันที่  1กุมภาพันธ์  2555  
                 ถึง        วันที่ 20 มีนาคม    2555
สอบวัดแววความรู้ทางวิชาชีพวันที่  25 มีนาคม  2555
- รอบที่  2  ระหว่างวันที่  18 เมษายน   2555
                  ถึง        วันที่ 30 เมษายน   2555
ไม่มีการสอบวัดแววความรู้ทางวิชาชีพ

   

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

  • ซื้อคู่มือใบสมัครได้ที่งานทะเบียนพร้อมเขียนใสมัครๆ ด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครดังนี้
  • รูปถ่าย  1  นิ้ว จำนวน  3รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองการเรียนชั้น  ม.3

2

-รอบที่  1  วันที่  28  มีนาคม   2555

-รอบที่  2  วันที่  30  เมษายน  2555

ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่ผ่านช่องทางดังนี้

-ทางเวปไซต์ของวิทยาฯ

-ติดป้ายประกาศบอร์ดวิทยาฯ
-โทรศัพท์แจ้งประสานนักเรียนผู้สมัคร

-สถานีวิทยุ  R-radio  วิทยาฯ

3

รอบที่  1วันที่   8  เมษายน  2555

มอบตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

-ณ  ห้องประชุมศรีเสนา 1 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารมอบตัวดังนี้

  • หนังสือรับรองการจบการศึกษา  ม.3
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา/

มารดา  และหรือผู้ปกครองที่มอบตัว

  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ปกครอง

เอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล

  • รูปถ่าย  1  นิ้ว  3  รูป

4

วันที่  6  พฤษภาคม  2555  (พร้อมกันทั้ง  2รอบ)

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวลงทะเบียน

-รับเงินสนับสนุนตามโครงการ เรียนฟรี
เรียนดี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลประกอบด้วย 
ค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน

      -    ค่าเครื่องแบบ   1,000 บาท

      -    ค่าอุปกรณ์การเรียน   230  บาท

5

14  พฤษภาคม  2555

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการอาศึกษา  2555
หอประชุม  วก.เสนา

6

21  พฤษภาคม  2555

เปิดเรียนภาคเรียนที่  1  การศึกษา  2555

  • รับตารางเรียน  พบครูที่ปรึกษา
 

 

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ  ปวส. ประจำปีการศึกษา  2555
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ที่

รายละเอียด

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

1

จำหน่ายใบสมัคร  ระเบียบการ  รับสมัคร (ยื่นเอกสาร)

  • สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียน

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

1  กุมภาพันธ์  2555

- 5  เมษายน  2555

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเดิม

-รูปถ่ายนักศึกษา  2  รูป

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

6 เมษายน  2555

ณ.  อาคารอำนวยการ  และเว็บไซต์

3

มอบตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา

          (ชำระเงินด้วยตนเอง)

8  เมษายน  2555

-ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา  100 บาท

-ค่าประกันอุบัติเหตุ  150  บาท

  ต่อปีการศึกษา

4

ประชุมผู้ปกครอง/มอบตัวลงทะเบียนเรียน

6  พฤษภาคม  2555

-ชำระเงินค่าธรรมเนียม/ค่าหน่วยกิตและค่าอุปกรณ์การเรียน/ ค่าเสื้อฝึกงาน  เครื่องแบบนักศึกษา

5

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

10-11  พฤษภาคม  2555

ห้องประชุมศรีเสนา  1

6

เปิดเรียนภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2555

พร้อมรับตารางเรียน/พบครูที่ปรึกษา

21  พฤษภาคม  2555

นักศึกษาเข้าเรียนเป็นวันแรกของ

การเปิดเรียน

หมายเหตุ             ยกเว้นผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์   ให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  30  เมษายน  2555  พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่  6  พฤษภาคม  2555  และวันมอบตัวลงทะเบียน  วิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบต่อไปอีกครั้งกรณีที่มีผู้สมัครเรียนครบกลุ่มเรียน  15  ค

วิธีการสมัคร

1.  ซื้อคู่มือแนะนำสาขาวิชาชีพพร้อมใบสมัครได้ที่ห้องงานทะเบียน    ตึกอาคารอำนวยการ    วิทยาลัยการอาชีพเสนา            
      ตามวันและเวลาที่กำหนด   ราคาชุดละ50  บาท
2.  ศึกษารายละเอียดการเปิดสอนและรับสมัครของวิทยาลัยฯ  ว่าเปิดสอนสาขาวิชาใดบ้าง  ระดับใดและสาขาวิชาใดบ้าง
     โดยละเอียด
3.   กรอกเอกสารใบสมัครโดยละเอียด  และทำการเลือกสาขาวิชาในใบสมัครพร้อมเขียววันที่ๆยื่นใบสมัคร
4.   ลงชื่อผู้สมัครทั้งที่เป็นลายมือและตัวบรรจงทุกตำแหน่งในใบสมัคร
5.   ทำการยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการผู้รับสมัคร ที่ห้องงานทะเบียน  โดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร  พร้อมให้แนบเอกสาร 
       ดังต่อไปนี้
                   5.1  เอกสารหลักฐานการสำเร็จการศุกษาหรือใบรับรองผลการเรียน  3  ภาคเรียน  ตามคุณสมบัติ   
                             ของผู้สมัครเรียนในแต่ละระดับ
                   5.2  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
                   5.3  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1นิ้วจำนวน  2  รูป  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  โดยทำการติดรูปลงใน
                             ใบสมัครตำแหน่งที่กำหนด

 

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software