universal-preloader

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายเริงศักดิ์ เข็มทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


   

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มี 6 งาน   
     1. งานวางแผนและงบประมาณ
     2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
     3. งานความร่วมมือ
     4. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
     5. งานประกันคุณภาพ
     6. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์