universal-preloader

นายสรพงษ์ แสนกล้า


นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ  ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ
        ๑.  บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
        ๒.  วางแผนการพัฒนาการศึกษา  ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
        ๓.  จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม ระเบียบข้อบังคับ และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
        ๔.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา  ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
        ๕.  จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
        ๖.  บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
        ๗.  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์
        ๘.  จัดทำมาตรฐานภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        ๙.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
        ๑๐.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
        ๑๑.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
        ๑๒.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
        ๑๓.  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
        ๑๔.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์