universal-preloader

ฝ่ายวิชาการ


    มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลฝ่ายวิชาการมี 6 งาน
     1. แผนกวิชา(หัวหน้าแผนกทุกแผนก)
     2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
     3. งานวัดผลและประเมินผล
     4. งานวิทยบริการ-ห้องสมุด
     5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
     6. งานสื่อการเรียนการสอน


ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์