universal-preloader

เป้าหมาย

1. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ขยายโอกาสการอาชีวศึกษาทั่วถึงเพื่อรองรับ บุคลากรของประกอบการและชุมชน

2. จัดให้มีการเรียนการสอนในแผนกที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน

3. ผลิตทรัพยากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมในปริมาณที่เหมาะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามทิศทางของ ประเทศ

4. จัดให้มีองค์ความรู้แก่ประชาชน ละองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุม

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์