universal-preloader

กิจกรรมปฐมนิเทศธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Bike
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศธรรมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐    โดยมีคณะผู้บริหาร    
ครู    บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน   ระดับ ปวช.1 และ ปวช.2    
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศธรรมศึกษา  เพืี่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา

ให้งอกงามในจิตใจของเยาวชน       ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเสนา

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์