universal-preloader

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ COVID19 ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์